Biuro prasowe
Pakiet przejrzystości dla Wrocławia

Każdy mieszkaniec, organizacja pozarządowa lub społeczna czy przedsiębiorca powinien być tak samo traktowany w relacjach z Urzędem. Musi mieć równe prawo dostępu do informacji oraz do bezstronnej decyzji urzędniczej. Poprawimy otwartość urzędu i jego przejrzystość, wydawanie miejskich pieniędzy będzie w pełni transparentne. Potrzeba do tego nowego otwarcia w relacjach Prezydenta i urzędników z mieszkańcami. Poddamy urząd kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Radę Miejską. Stanie się ona centrum demokracji miejskiej. Zaprosimy  organizacje społeczne, ruchy miejskie, przedstawicieli biznesu oraz samych mieszkańców do opiniowania oraz współtworzenia wewnętrznych mechanizmów jawności oraz bezstronności.

Reguła bezstronności, transparentność i otwarcie na mieszkańców

Każdy partner miasta będzie równo traktowany. W stosunku do przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych wprowadzone zostaną standardy bezstronności przy zawieraniu umów i zamówieniach oraz przyznawaniu dotacji.

 1. Informowanie o przysługujących prawach, sposobach załatwiania spraw, konkursach i konsultacjach ma być wynikiem aktywności urzędu, a nie tylko reakcją na zadawane pytania.
 2. Protokoły z posiedzeń kolegium prezydenckiego (narad prezydenckich) gdzie zapadają ważne decyzje dotyczące mieszkańców, powinny być jawne. Jest to ważny warunek przejrzystości podnoszony we Wrocławiu przez Ruchy Miejskie.
 3. Potrzebny jest pełny rejestr umów zawieranych przez miasto. Dzisiejszy spis nie daje dostępu do umów, jest tylko prostą listą. Treści umów muszą być łatwo dostępne.
 4. Dokonany będzie przegląd procedur dotyczących umawiania spotkań obywateli z urzędnikami, podniesiony będzie standard obsługi w Biurach Obsługi Klienta.
 5. Biuletyn Informacji Publicznej powinien zostać przebudowany pod kątem ułatwień w dostępie do informacji przez np. katalogowanie tematyczne spraw. Umożliwi to proste wyszukiwanie aktów prawnych, protokołów, decyzji związanych z konkretną sprawą. Dziś obywatel ma trudności ze znalezieniem odpowiedniej uchwały, zwłaszcza gdy była ona wiele razy zmieniana i aktualizowana.
 6. Przejrzyste i możliwie uproszczone od strony formalnej dotacje dla 3 sektora w jasnych procedurach konkursowych.
 7. Urząd powinien wyjść do mieszkańców np. w formie dni urzędniczych w Radach Osiedli. Mieszkaniec nie musi jechać do Urzędu żeby załatwić każdą sprawę lub zasięgnąć konsultacji w zakresie np. otrzymanego pisma.

Odnowa demokracji miejskiej w Radzie Miasta i urealnienie jej funkcji kontrolnych

Partnerskie traktowanie Rady Miasta to partnerskie traktowanie mieszkańców. Rada Miasta jest ich przedstawicielstwem, jej rzeczywista funkcja i ranga musi być więc odbudowana. Stanie się ona partnerem a nie biernym wykonawcą woli Prezydenta.

 1. Komisja rewizyjna kontrolująca władzę w mieście powinna być kierowana przez przedstawiciela opozycji.
 2. Maksymalizacja kolegialności –  kluczowe decyzje dla miasta będą omawiane w konsultacji z szefami klubów. Ważne jest podtrzymywanie wspólnej odpowiedzialności za miasto. Dyskusja ma się stać najefektywniejszym narzędziem do wypracowywania optymalnych efektów. Różnica zdań i wymiana poglądów pokazują siłę samorządu, nie słabość.
 3. Nowa Komisja Skarg, Wniosków i Petycji będzie rozpatrywać petycje na sali sesyjnej, w terminach publicznie ogłoszonych i przy udziale publiczności.

Kontrola zewnętrzna i audyt

Regularna ocena zewnętrzna pozwoli na utrzymanie standardów transparentności obowiązujących w urzędzie..

 1. Po wyborach samorządowych zostanie przeprowadzony zewnętrzny audyt transparentności i procedur bezstronności w celu przygotowania rekomendacji i ich wdrożenia.
 2. Organizacje przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe będą zaproszone do współtworzenia generalnych standardów Urzędu w zakresie bezstronności i przejrzystości, procedur konkursowych oraz praktyk w relacjach z Urzędem.
 3. Wrocław będzie otwarty na rekomendacje Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie stanu realizacji praw obywatela w mieście i ich stałą poprawę.

Kazimierz M. Ujazdowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Agata Gwadera-Urlep, Wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej we Wrocławiu

Sebastian Lorenc, Radny Rady Miejskiej Wrocławia

Dariusz Mącarz, Inicjatywa 20/30

Marcin Wojtera, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci – Wrocław

Wezmę czynny udział w wyborach samorządowych i w pracach programowych opozycji

Polacy zasługują na władzę kompetentną, na szacunek dla prawa i instytucji, na politykę, która buduje sojusze po to, by zwiększyć prestiż i siłę Polski w Europie. Mamy prawo chronić i rozwijać samorządności oraz decentralizację jako cenny element ustroju naszego państwa. Tym bardziej, że miasta i władza lokalna w większym niż dotychczas stopniu, zadecydują o przyszłości i jakości naszego życia.

Nie można być obojętnym wobec działań władzy aroganckiej i niekompetentnej. PiS niszcząc demokrację konstytucyjną osłabił państwo i wydatnie obniżył standard ochrony praw obywateli. Rządzenie poprzez eskalację konfliktu doprowadziło do największego rozdarcia wspólnoty politycznej po 1989 roku. Obywatelska aktywność pozostająca poza kontrolą rządu jest przyjmowana z podejrzliwością i otwartym atakiem. Centralizm uderza w samorządność
i tłumi energię społeczną.

W tej sytuacji Polacy mają prawo oczekiwać wypracowania nowatorskiej alternatywy dla PiS. Nie na powrót do czasów sprzed 2015 roku, lecz na odnowienie programu opozycji. Wielu Wrocławian, w bezpośrednich rozmowach, nalegało na to bym przyjął większą odpowiedzialność za sprawy publiczne w kraju.

Chcę odpowiedzieć na to wezwanie.

Wezmę czynny udział w wyborach samorządowych. Poinformuję o tym dokładnie w najbliższych dniach we Wrocławiu. Widzę konieczność wsparcia Platformy Obywatelskiej w budowaniu nowego przesłania politycznego. Dlatego też przyjąłem zaproszenie Grzegorza Schetyny do współpracy programowej w sprawie odbudowy rządów prawa i odnowy samorządności. Szczególną uwagę będę przywiązywał do zwiększenia przejrzystości i kontroli demokratycznej na każdym poziomie władzy publicznej. Podejmując te działania zachowuję bezpartyjność.

Jednocześnie zainicjuję kampanię publiczną „Sami o sobie” na rzecz wzmocnienia praw samorządu i jego wewnętrznej demokratyzacji. Do inicjatywy zaproszę polityków, ekspertów i działaczy społecznych widzących w samorządności  źródło rozwoju Polski. Jestem przekonany, że w ten sposób mogę służyć dobru publicznemu i przyczynić się do odnowy debaty publicznej w naszym kraju.

Kazimierz M. Ujazdowski

Zapisz się na newsletter

Zostaw swój e-mail i bądź na bieżąco z działaniami Kazimierza Michała Ujazdowskiego

(wymagane) Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji o działalności Kazimierza Michała Ujazdowskiego

FreshMail.pl