Kontakt
Biuro prasowe
Artykuły
2 lutego 2017

Aby zrozumieć, rolę Francji w Europie i pożytki polsko-francuskiej kooperacji, konieczna jest refleksja nad stanem i perspektywami tego kraju jako państwa i jego społeczeństwa. Tak, to prawda, o Francji wiemy zbyt mało, a w polityce francuskiej odgrywamy rolę mniejszą niż jeszcze kilka lat temu. Gdy zrozumiemy te fakty, możliwe będzie definiowanie polskich interesów politycznych względem […]

WIĘCEJ
12 grudnia 2016

Wspólnotę europejską budowali ludzie, którzy wierzyli, że chrześcijaństwo ma moc przezwyciężenia wszelkich egoizmów i stanowi fundament odbudowy Europy ze zniszczeń wojennych. Robert Schuman pisał, że demokracja antychrześcijańska byłaby karykaturą zmierzającą do tyranii lub anarchii. Jednocześnie chrześcijańscy demokraci tamtej epoki byli gorącymi rzecznikami głębokiej integracji opartej na zasadach partnerstwa i solidarności. Wolno sądzić, że ich przesłanie […]

WIĘCEJ
1 grudnia 2016

Francja lat trzydziestych stanowiła laboratorium słabości demokracji parlamentarnej. III Republika będąca dotychczas wzorem dla wielu państw europejskich weszła w fazę głębokiego kryzysu połączonego ze wzrostem popularności tendencji autorytarnych. Bez wątpienia nieefektywność francuskiego modelu demokracji parlamentarnej należała do przyczyn upadku republikańskiej Francji w 1940 roku. Jedną z najciekawszych analiz i zarazem prób przezwyciężenia słabości demokracji parlamentarnej […]

WIĘCEJ
12 grudnia 2015

„Bo konserwatyzm jest ideą, jest myślą ludzką a ta tworzy się ciągle” Stanisław Cat Mackiewicz Myśl konserwatywna formowała się w opozycji do koncepcji dominujących w okresie Rewolucji Francuskiej, w konfrontacji z poglądami radykałów, którzy chcieli zburzyć utrwalony przez wieki porządek społeczny. Za ojca konserwatyzmu uznaje się XVIII wiecznego brytyjskiego wiga Edmunda Burke’a, autora słynnego pamfletu […]

WIĘCEJ
23 września 2015

Transparentność i odwołania do zasady pomocniczości zadomowiły się na dobre w języku unijnym. Można znaleźć je niemal w każdym dokumencie. Dwie innowacje Traktatu Lizbońskiego: wzmocnienie uprawnień parlamentów narodowych jako strażników zasady pomocniczości i europejska inicjatywa prawodawcza miały dodatkowo potwierdzać demokratyczne otwarcie Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście wspomniane zasady i instytucje kształtują jej praktykę instytucjonalną? Wbrew powierzchownej […]

WIĘCEJ
8 czerwca 2015

Szesnaście lat temu ukazał się list Jana Pawła II do artystów. W tym poruszającym dokumencie Papież uzmysławiał, że „zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia”. Czasy współczesne, pomimo rozszerzania praw człowieka na kolejne sfery, przynoszą niewiele przykładów prawdziwej podmiotowości i niezależności. Słowa Papieża przychodzą mi do głowy, gdy myślę o Adolfie Bocheńskim. Ten znakomity […]

WIĘCEJ
18 kwietnia 2015

Żeby zrozumieć głębię i aktualność przesłania Jana Pawła II, potrzebne jest bliższe wniknięcie w jego myśl o Polsce i Europie. Uważnego czytelnika uderza, że jest ona całościowa i oryginalna. Nie tworzyła się w zimnym laboratorium idei. Powstała jako następstwo przemyślenia roli kultury w dziejach, dorobku kultury polskiej i przeżycia doświadczeń historycznych. Myśl papieża Polaka uformowała […]

WIĘCEJ
12 kwietnia 2015

Polskie wydanie „Nauki o konstytucji” Carla Schmitta powinno wzbudzić ożywioną dyskusję naukową, nie tylko ze względu na to, że należy ono do kanonu europejskiej myśli prawniczej, ale także, a może przede wszystkim dlatego, że zmusza do przemyślenia na nowo kluczowych pojęć prawa konstytucyjnego. Nikt kto stawia sobie pytania o istotę konstytucji, jej prawomocność, władzę ustrojodawczą […]

WIĘCEJ
25 marca 2015

Wielu pisarzy i publicystów rewidowało swoje młodzieńcze przekonania i budowało swą dojrzałą twórczość w kontrze do tekstów debiutanckich. Inaczej było w przypadku publicystyki Adolfa Bocheńskiego, który pozostał wierny ideowym wyborom dokonanym w młodości i to jeszcze w momencie, zanim został głównym współpracownikiem Jerzego Giedroycia oraz publicystą „Buntu Młodych” i „Polityki”. Dzięki staraniom Ośrodka Myśli Politycznej […]

WIĘCEJ